Tôm càng xanh size 1/2 giumbo

Tôm càng xanh size 1/2 giumbo

$40.00/ 1 hộp 2-4 con