Tôm càng xanh kho tàu size giumbo

Tôm càng xanh kho tàu size giumbo

$45.00/ 1 hộp 2 lbs