Nem nướng không tiêu hột

0-02-01-660413233a76e951d0b77a1326e970a05bb76bc6d806a7b147ce404afe0c59b7_841d572e26f75974
0-02-01-30d172561653f3f60319971147574d8a79cafb28af900641e2de6a8cddf7f641_116af9612f20434c

$13.00/ 1 bịch (14 0z)