Cá khô đù 1nắng nguyên con khôngớt

media-share-0-02-08-d32370a473896c48dc41fc49e9239eb19d523d0a29774698ae6e86d25a4b201b-cab8c639-f2e2-40e6-80ea-9a9f2ef49955
media-share-0-02-08-08ee5ef9bc1c261292b53b58a4cc8eb338c361b3fbe9c542b7569d3d5ab9417a-904abbc0-9d43-4f9f-8431-69f3632c588cmedia-share-0-02-08-cda09f3cbb21e4154facfb7303e659bda499cd0bb07168c2ac034136107e0f13-a4bf386b-140b-4c48-b31e-de1ec8dd04f2

$14.00/lbs

Out of stock